TrendZ beurs

Plus-Plus staat 26,27 & 28 augustus op de TrendZ beurs in Gorinchem, het grootste inkoopmoment voor de retail en detailhandel uit de Benelux. Ben jij retailer en benieuwd naar het nieuwe assortiment van Plus-Plus? Ga dan zeker een kijkje nemen op stand D122.

Learning Express Award

Plus-Plus heeft in Amerika een Best Toy Award gewonnen in de categorie Constructie! Gefeliciteerd!

Nieuw assortiment!

Plus-Plus voegt 4 nieuwe items aan het assortiment toe De koker Eenhoorn, de koker Superheld en de verpakkingen Sprookje 3-in-1 en Wegwerkers 3-in-1 mogen zeker niet ontbreken aan je collectie van Plus-Plus! Ga snel naar jou favoriete speelgoedwinkel of website voor deze nieuwe producten.

Het Plus-Plus event bij jou in de buurt!

Uren spelen met je Plus-Plus bouwvriendjes bij je favoriete speelgoedwinkel, dat kan!

Plus-Plus heeft een Mega Plus-Plus pakket ontwikkeld waarmee jullie oneindig kunnen bouwen in jouw favoriete speelgoedwinkel. Dit pakket zit boordevol bouwsteentjes en bouwvoorbeelden op verschillende niveaus. Benieuwd of jouw favoriete speelgoedwinkel al een Plus-Plus event heeft gepland? Ga naar de winkel en vraag naar de mogelijkheden.

Meer voorbeelden via Instagram


Instagram

In Zwitserland genomineerd voor speelgoed van het jaar 2014!

In Zwitserland is Plus-Plus naast Lego en Hasbro genomineerd voor speelgoed van het jaar 2014. Helaas heeft Lego de wedstrijd gewonnen, maar alsnog zijn wij trots op onze nominatie.

Plus-Plus op Facebook

Ga naar onze Facebook pagina en bekijk de voorbeelden van Plus-Plus.

Commercial op Nickelodeon

Klik hier en bekijk de commercial van Plus-Plus.
Plus-Plus wereld

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen InMarkt Retail B.V., hierna te noemen: “IMR”, en een Klant waarop IMR deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IMR, voor de uitvoering waarvan door IMR derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze voorwaarden hebben ten alle tijden voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij IMR de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien IMR niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IMR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. InMarkt behoudt zich het recht om onder verscheidene projectnamen en merken werkzaamheden uit te voeren.Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes van IMR zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is IMR daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IMR anders aangeeft.
 3. Offertes mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.
 4. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht IMR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. IMR is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt. Indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt heeft IMR het recht de overeenkomst uit te voeren zoals partijen hebben bedoeld overeen te komen, zulks uitsluitend ter beoordeling van IMR.
 7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden IMR niet, tenzij door IMR schriftelijk bevestigd.Artikel 3 Prijs

 1. Alle door IMR genoteerde prijzen zijn af magazijn, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders door IMR is aangegeven zijn alle prijzen en bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 2. Een stijging van BTW of andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend. De stijging van overige kosten die voor IMR na 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van inkoopprijzen – mag IMR ook doorberekenen.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij IMR alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op IMR rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.Artikel 4 Contractsduur; uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen IMR en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant IMR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. IMR dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. IMR heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. IMR is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. IMR zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is IMR gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen IMR bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.Artikel 5 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging van de overeenkomst en annulering

 1. Voorts is IMR bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IMR kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is IMR gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
 4. De Klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de IMR met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de IMR ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de IMR geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de IMR reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingeroepen diensten en opslag.Artikel 6 Levering en transport

 1. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het adres van de Klant zoals aangegeven in de overeenkomst.
 2. Indien de Klant bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de Klant de zending te weigeren of binnen 24uur de schade te melden bij IMR. Indien het aantal colli niet overeenkomt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.
 3. IMR is ten alle tijden gerechtigd om in leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.Artikel 7 Overmacht

 1. IMR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IMR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IMR niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. IMR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IMR zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. IMR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel IMR ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IMR gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IMR aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door IMR aangegeven. IMR is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. IMR kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. IMR kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De Klant is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van IMR vallen, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van IMR bewaren.
 2. Alle door IMR aan de Klant verstrekte tekeningen en ontwerpen blijven onverkort eigendom van IMR. Zij mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IMR noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik door de Klant.
 3. Alle door IMR in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van IMR totdat de Klant alle verplichtingen uit de met IMR gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 4. Door IMR geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van IMR veilig te stellen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om IMR daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Voor het geval IMR zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan IMR en door IMR aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IMR zich bevinden en die zaken terug te nemen.Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door IMR te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. IMR kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van veertien dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door IMR verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IMR, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar IMR geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan IMR te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan IMR te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat IMR in staat is adequaat te reageren. De Klant dient IMR in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal IMR de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van IMR, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan IMR te retourneren en de eigendom daarover aan IMR te verschaffen, tenzij IMR anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van IMR daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens IMR en de door IMR bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien IMR aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. IMR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IMR is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien IMR aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IMR beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van IMR is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. IMR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IMR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan IMR toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. IMR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IMR of zijn leidinggevende ondergeschikten.Artikel 12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomst tussen de IMR en de Klant wordt beheerst door het Nederlands recht.Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.